Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


LLUST - Ledande, Lärande, Utvecklande, Stödjande med Timing

Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling driver det LAG-ägda projektet LLUST för att arbeta med de mest aktuella ämnesområdena för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. LLUST kommer att ta sig an de 17 globala hållbarhetsmålen som är en del av Agenda 2030. (Agenda 2030 antogs av FN 2015, se www.globalamalen.se) Projektets mål är att bygga fyra team som vardera ansvarar för 4 till 5 av de 17 globala målen. Teamen ska bestå av aktörer som ideellt och/eller professionellt är engagerade i utvecklingsfrågor i Upplandsbygd och som vill arbeta med att hitta sätt att arbeta lokalt med de globala målen.  Teamen kommer att arrangera temakvällar som lyfter ett eller flera av de av FN utsett viktigaste framtidsutmaningarna och ge målen en lokal vinkel. LLUST-projektet fokuserar därigenom på hur kan vi i Upplandsbygd kan arbeta för att nå dessa globala mål.

Teamens arbete syftar till att ge kunskap och inspiration till Upplandsbygds aktörer inom hållbar landsbygdsutveckling utifrån de viktigaste globala utmaningar som vi står inför. Projektet kommer därigenom att ge ett glokalt perspektiv på hållbarhetsmålen. Projektet syftar till att inspirera, kompetensutveckla och skapa nätverk och plattformar för de av Upplandsbygds aktörer som kan och vill arbeta med de globala målen.

För att arbeta på ett innovativt sätt med detta samarbetar projektet med Upplandsbygds båda universitet (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Uppsala Universitet, UU). Universitetens närvaro i projektet kommer genom att studenter med kompetens och intresse för hållbarhetsfrågor hjälper teamen att organisera temakvällar och bidrar med viktig kunskap inom ämnesområdet men också genom kunskap om processledning.

Landsbygdsutvecklingsavdelningen vid SLU deltar i projektet och bidrar till metodutveckling kring hur teamen utformar sina temakvällar och stärker nätverken inom respektive område. Med hjälp av resurser från den akademiska sfären undersöker projektet också hur leader-metoden kan bidra till ett innovativt arbete med de globala hållbarhetsmålen lokalt i Upplandsbygd.

LLUST – Ledande, lärande, utvecklande, stödjande med timing

  • Ledande: Upplandsbygd blir en ledande LLU-region i arbetet med att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för landsbygdens aktörer att arbeta med och samarbete kring insatser och nya lösningar som bidrar till att uppnå de 17 globala målen. Genom aktiviteterna i LLUST-projektet kommer aktörerna i de fyra teamen att ta fram lokala lösningar och målformuleringar, aktiviteter och insatser som bidrar till måluppfyllelsen av de globala målen.

     

  • Lärande: I projektets kunskapsintensiva team ingår aktörer från olika företag och föreningar och offentliga institutioner som genom samarbete kommer att kompetensutveckla varandra. Universitetens medverkan i projektet kommer också att bidra till ett lärande gällande vilka metoder och processer och upplägg på temakvällarna som på bästa sätt stimulerar till nya problemformuleringar och lösningar och innovativa samarbeten.

 

  • Utvecklande: Projektet utvecklar nya metoder för att arbeta med globala hållbarhetsfrågor utifrån den lokala kontexten i Upplandsbygd.

     

  • Stödjande: Projektledningen ger stöd till aktörerna i teamen att bedriva utvecklingsarbete kring de stora hållbarhetsmålen.  En av projektets stödjande metoder är att ta hjälp av studenter som är teamens extraresurser och hjälper till att utforma relevanta temakvällar och se till att de aktörer som arbetar med frågorna/målen i området blir inbjudna att delta på temakvällarna. 

 

  • Timing: Projektets styrka är att teamen som arrangerar de kompetensutvecklande temakvällarna har kännedom om vad som är aktuellt i området där och då. Att teamen består av aktörer från flera sektorer ökar också kännedomen om vad som är på gång inom ämnet i området och ger temakvällarna en god timing.Visa navigering