Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Programmet

Programmet börjar med en introduktion som består av tre digitala träffar där deltagande organisationer får stöd från en organisationsutvecklare med fokus på hållbarhetsarbete i sociala organisationer. Introduktionsträffarna och arbetet däremellan mynnar ut i en inkluderingsplan för respektive organisation. Inkluderingsplanen innehåller en vision för hur organisationen vill verka år 2030 och en arbetsplan för nyskapande aktiviteter att genomföra under år 2022.

De deltagande organisationerna tilldelas sedan resurser för att kunna genomföra arbetsplanen med utvecklande verksamhet under år 2022. Under programmets gång hålls regelbundna träffar där erfarenheter delas med varandra och stöd och rådgivning erbjuds.
Programmet fokuserar mycket på erfarenhetsutbyte och gemensamt kunskapsuppbyggande hos de deltagande organisationerna. Som en del av det kunskapsbyggande elementen i programmet kommer en studieresa till annat EU-land att arrangeras under hösten 2022. Studieresan kommer att gå till ett område där det finns nytänkande verksamheter och lösningar på socialt hållbart inkluderingsarbete. Programmet avslutas med en inspirationskonferens våren 2023.

När, var och hur mycket?

  • Upplandsbygd finansierar programmet och deltagandet är kostnadsfritt. På grund av Covid-19 kommer flera träffar under programmets gång troligtvis att ske digitalt.
  • Programmet startar i oktober 2021 med tre digitala introduktionsträffar som hålls i oktober och november. Dessa introduktionsträffar beräknas omfatta 10 timmar.
  • Mellan introduktionsträffarna arbetar respektive organisation med att utforma en inkluderingsplan med arbetsplanering för år 2022 för sin medverkan i programmet.
  • För att genomföra sina planerade aktiviteter under 2022 finns resurser till ett värde av ca 50 000 kronor  per organisation. Förutsättnignar för att ta del av finansieringen är att den framtagna inkluderingsplanen med tillhörande delprojektplan för aktivteter 2022 godkäns av projektets styrgrupp. Kostnadstyper som kan täckas är: kostnad för eget arbete, utveckling av informationsmaterial, inköp eller hyra av material och utrustning, köpt tjänst (konsult), mat till deltagare i aktiviteter.
  • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp hålls under hela programmets gång.
  • Studieresa hösten 2022 till annat EU-land.
  • Avslutande event och inspirationskonferens på våren 2023.
 

Ideell tid och förväntan på deltagande organisationer

Grunden för programmet är engagemang, öppenhet och interaktivitet. Att delta i programmet Inkluderande Upplandsbygd innebär att någon från varje antagen organisation kan lägga ner ideell tid. En kontaktperson från respektive deltagande organisation ska delta i introduktionsträffarna och även ta fram arbetsplaner för organisationen. Den ideella tiden är beräknad till ca 15 timmar under hösten 2021. Även under år 2022 kommer regelbundna träffar att hållas som kräver ideell tid uppskattningsvis runt 10 timmar per organisation.

Då resurserna som programmet kan erbjuda för att genomföra de arbetsplaner som respektive organisation sätter upp för 2022 är begränsade till ca 50 000 kronor kan även en del ideell tid behöva adderas till satsningen för att den ska få full effekt. Detta är dock inget krav.

För de organisationer som väl följer de ursprungliga programplanerna kommer en person per organisation erbjudas att följa med på den internationella studieresa som arrangeras i programmet. Programmet täcker de flesta av de gemensamma grundläggande kostnaderna för resa, mat och logi men ingen ekonomisk ersättning för förlorad arbetstid kan ges.

 

Ansökan och ytterligare information

Ansökningsperioden för detta program är 7 juni till och med den 30 september 2021.
Upplandsbygd finansierar hela programmet vilket gör deltagandet kostnadsfritt.  Läs mer om programmet i detta PROGRAMBLAD.

Om din organisation antas till programmet kommer ett antagningsbesked att skickas ut som ska signeras digitalt av organisationens firmatecknare.


Visa navigering