Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsenProjektets grogrund är de övergödda vattendragen, speciellt Östersjön som ofta agerar slutmottagare för den näring vi inte använder. Detta projekt kommer inte lösa den problematiken, men kan visa på ett steg på vägen.

En viktig del av projektet består av att utforska möjligheten att, via musslor och vass, återföra näringsämnen från vattendrag till landbaserad produktion. Vass binder effektivt upp avrinnande näringsämnen i ett sista led innan de når våra vattendrag. Väl där har musslor en god förmåga att filtrera vattnet i jakt på näring genom, främst, växtplankton.

I och med att dessa ”naturfilter” vanligtvis inte skördas och brukas fungerar dessa, mer eller mindre, enbart som en uppsamlingsplats för näring på vägen mot Östersjön. I denna del av projektet vill vi undersöka möjligheten att återföra dessa resurser till landbaserad produktion. Detta främst genom att utveckla nya tekniker för förädling till foder, där vass sedermera utvärderas som foder till sinlagda kor, kvigor och hästar, och musslor till hund, kravhöna/broiler, fisk och ev. andra djur som katt och gris. Även andra användningsområden kommer undersökas, exempelvis vassens potential som sugrör, insektshotell och vasstak, samt musslornas skal som möjlig kalktillsats i trädgårdsjord, ingrediens i skönhetsprodukter, och eventuellt inom mänsklig kost.

Genom att utreda den ekonomiska hållbarheten i förädling av vass och musslor kan detta projekt leda till nya produkter, men även arbetstillfällen på sikt. Förhoppningsvis skall detta projekt bli ett exempel på verksamhet som genererar ekonomisk nytta genom metoder som har en naturligt positiv miljöpåverkan. Vass- och musselförädlingsdelen av projektet syftar vidare till att utveckla och utforska nya användningsområden för naturresurser samt inspirera entreprenörer och organisationer inom blågröna näringar att starta eller utveckla sin verksamhet. Det huvudsakliga syftet med både vass- och musselförädlingen är att undersöka möjligheten att i full skala använda dessa som djurfoder då detta bl.a.:

  • Är ett sätt att återföra näring till landbaserad produktion istället för att tillsätta nya.

  • Kan generera arbetstillfällen och företag.

  • Kan utgöra ett exempel där miljöinsatser både resulterar i ekonomisk lönsamhet och långsiktig ekosystemsmässig lönsamhet (win-win) och kan inspirera fler.

Möjligheterna att utveckla användandet av vass och mussla finns, men det som saknas är vägen från vattnet till färdig produkt. För att verkligen få igång en livskraft inom de blågröna näringarna i vårt verksamhetsområde vill vi använda musslor och vass som exempel på naturresurser med potential i projektet, men kring detta bygga möjligheter för intresserade entreprenörer och organisationer att utvecklas för att lyfta vårt område vad gäller de möjligheter vi har inom kreativt brukande av naturresurser och naturkulturturism.


Visa navigering