Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsenEkosystemtjänster

Vikten av våra naturtillgångar blir allt tydligare och hoten mot befintliga arter och ekosystem står som spön i backen. Vi lär behöva hitta nya, snillrika sätt att värna och skapa mer nytta av de naturtillgångar vi har, ju snabbare desto bättre. Ofta talar man om ekosystemtjänster som vanligtvis delas in i de fyra kategorierna:

 

Försörjande

Naturens egen produktion av råvaror.
Exempel på detta kan vara mat, vatten, fibermaterial och medicinalresurser.

Reglerande

Exempel: Rening av luft och vatten, pollinering, motverkande av erosion,
buffert mot extrema väder och kontroll av olika artpopulationer.

Kulturella

Denna kategori omfattar till exempel turism, sevärdheter,
naturbaserade hälsotjänster (möjlighet till löpning, vandring,
mountainbike och svampplockning),
estetiska tillgångar och spirituella värden.

Stödjande

Dessa är lite svårare att direkt identifiera, men är nödvändiga
för att få de andra ekosystemtjänsterna att fungera. Exempel på stödjande tjänster
kan vara habitat för olika arter och upprätthållande av biologisk mångfald.
Alltså, mycket viktiga tjänster för att våra ekosystem skall fungera över huvud taget.

 

Försörjande:

Naturens egen produktion av råvaror. Exempel på detta kan vara mat, vatten, fibermaterial och medicinalresurser.

Reglerande:

Exempel: Rening av luft och vatten, pollinering, motverkande av erosion, buffert mot extrema väder och kontroll av olika artpopulationer.

Kulturella:

Denna kategori omfattar till exempel turism, sevärdheter, naturbaserade hälsotjänster (möjlighet till löpning, vandring, mountainbike och svampplockning), estetiska tillgångar och spirituella värden.

Stödjande:

Dessa är lite svårare att direkt identifiera, men är nödvändiga för att få de andra ekosystemtjänsterna att fungera. Exempel på stödjande tjänster kan vara habitat för olika arter och upprätthållande av biologisk mångfald. Alltså, mycket viktiga tjänster för att våra ekosystem skall fungera över huvud taget.


I rikare vatten vill vi ge extra utrymme åt våra lokala ekosystemtjänster och naturresurser. Genom forum för intresserade privatpersoner, företag, föreningar och offentliga aktörer vill vi skapa en möjlighet att mobilisera kring våra naturresurser. Exempel på viktiga frågeställningar är:

  • Vilka naturkulturmöjligheter har vi i vårt område? Vad brukar vi idag, vad behöver skyddas och vad borde utnyttjas ännu mer?
  • Hur kan dessa tillgångar utvecklas för högre biodiversitet, stabilare ekosystem, förbättrad besöksnäring, entreprenöriell tillgänglighet och ekonomisk tillväxt?
  • Hur kan dessa generera ökad turism och en större, hållbar, besöksnäring?

I projektet har vi även möjlighet att ekonomiskt stödja utveckling av, exempelvis, befintliga naturskyddsområden för ökad besöksnäring, med förhoppningar om att även ideella krafter genom mobilisering kan dra ett viktigt strå till stacken.

Naturvård och beskydd av ekosystem

Inom projektets ramar vill vi uppmuntra till kreativitet vad gäller friluftsliv, företagande och andra ”blågröna” möjligheter vi har runtom i Upplandsbygd, men även lyfta frågor som berör beskyddande av de ekosystem och arter vi har. Detta på olika vis, både genom inspirerande forum kring dessa frågor, men även praktiskt arbete, alltså naturvård.

Projektet har som målsättning att genomföra två eller fler naturvårdsingrepp som aktiva deltagare enats om. Detta kan t.ex. innebära röjning av vandringshinder för Asp, grävning av gäddiken, våtmarksrestaurering, rensning av invasiva arter, eller något annat spännande som dyker upp.

Engagerade kommer även erbjudas evenemang kring-, och studiebesök till-, organisationer, entreprenörer och intressanta platser som har en koppling till blågrön tillväxt och miljöinnovationer. Vidare skall involverade aktörer erbjudas möjligheter tillsammans analysera lokala naturtillgångar som kan utvecklas för, exempelvis, ökad biologisk mångfald, ökad naturkulturturism eller artspecifika ingrepp.


Visa navigering