Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Projektstöd till företag

Vem kan söka?

Mindre företag (en eller flera) på landsbygden inom Upplandsbygds verksamhetsområde kan i samverkan med minst en av de två övriga sektorerna ideell sektor och/eller den offentliga sektorn söka detta stöd.

 

Vad kan man söka för?

Stödet kan gå till mindre investeringar som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Det kan även ingå övriga utgifter som är kopplade till insatsen som exempelvis köp av tjänst och marknadsföringsmaterial.

 

Hur mycket kan man få i stöd?

Du kan söka stöd upp till 70 % av projektets totala kostnader. Stödbeloppet får högst uppgå till 200 000 kr. Den privata finansieringen, minst 30% av projektets totala kostnader, kan vara faktiska medel (pengar) eller i form av egen tid om du är en enskild firma eller handelsbolag. 

 

Hur skiljer sig företagsprojekt från vanliga projekt?

Det är inte avgörande vem som är sökande (projektägare), det är målet och syftet med projektet och vem projektet gynnar som avgör om det är ett projektstöd eller ett projektstöd till företag. Till hjälp för att hitta rätt kan ni använda er av nedanstående frågor.

 

Vem får nytta av projektet?

Om projektet gynnar ett område, en destination, en bred allmänhet eller en bransch kan projektet bli ett projektstöd. Det är därför viktigt att i ansökan ange vilka som står bakom projektet och vill genomföra det samt vem nyttan av projektet tillfaller. Ju bredare och tydligare uppslutning, desto större möjligheter till att projektet kan bli ett projektstöd. Det är viktigt att kunna visa på att projektets nytta har gynnat ett område, en destination, en bred allmänhet eller en bransch som direkt resultat av projektets aktiviteter. Projekt som vars resultat förväntas gynna en bransch på lång sikt men gynnar de medverkande företagen på kort sikt kommer att bedömas som ett företagsprojekt.

Exempel på insatser i projektstöd kan vara företagsutveckling för en bransch, boendemiljö, kompetensutveckling, service eller landsbygdens attraktivitet. Det kan också vara nätverksskapande aktiviteter, eller att företag skapar nya tjänster eller produkter för att profilera området tillsammans med andra, så som föreningar eller kommuner.

När nyttan endast tillfaller ett eller ett fåtal aktörer är det istället projektstöd till företag.

 

Sprider projektet sitt resultat till fler?

Ett projekt kan ha ett partnerskap med några få företag men samtidigt en tydlig beskrivning av hur projektets resultat kommer att gynna många, exempelvis en bransch. Om denna beskrivning är tydlig och konkret, kan projektet bli projektstöd. Det är då särskilt viktigt att projektet redovisar hur de har spridit resultatet och till vilka i sin slutredovisning.


Visa navigering